Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  prowadzonego pod adresem www.bobcioimis.pl​, 

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bobcioimis.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Bobcio i Miś), jest prowadzony przez Firmę Handlową Rafał Adamczyk, ul Trakt Napoleoński 122, 62-090 Krzyszkowo, NIP 7831568965, REGON 300553675​ (zwaną dalej „​Bobcio i Miś ​”). 

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:  1) adres pocztowy: ul Trakt Napoleoński 122, 62-090 Krzyszkowo ​; 

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: ​664 64 84 84

3) adres poczty elektronicznej: ​sklep@bobcioimis.pl

1.4. Regulamin Sklepu internetowego Bobcio i Miś umieszczony jest nieprzerwanie na  stronie internetowej www.bobcioimis.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,  odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed  zawarciem umowy. 

 • 2 Definicje


Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22​1 ​Kodeksu cywilnego, 

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Firma Handlowa Rafał Adamczyk, www.bobcioimis.pl

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.bobcioimis.pl przez Firmę Handlową Rafał Adamczyk,

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), 

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem  umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu  art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,  poz. 1204), 

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje  dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi  elektronicznej, 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży  Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827). 

 

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej  są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Bobcio i Miś​, jak również opisy  towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one  dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Bobcio i Miś kodów rabatowych  upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Bobcio i Miś ​ konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Bobcio i Miś  konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie  stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu  jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak również na urządzeniach mobilnych. 

3.7. Strona Sklepu internetowego Bobcio i Miś posiada certyfikat SSL – bezpieczny  protokół szyfrowania komunikacji. 

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w Sklepie internetowym Bobcio i Miś można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu  komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie  informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym  mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Bobcio i Miś​ jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie Bobcio i Miś ​ istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Bobcio i Miś zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3. Sklep internetowy Bobcio i Miś umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: 

 

-     Przelewy24   

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej  wymienionych sposobów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży. 

 

 • 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Bobcio i Miś i wynosi ​od 24 godzin do 14 dni roboczych​. Sprzedawca dołoży wszelkich  starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy InPost.

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Bobcio i Miś​. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. 

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta. 

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem  przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od   daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Firma Handlowa Rafał Adamczyk, ul Trakt Napoleoński 122, 62-090 Krzyszkowo​; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy ​sklep@bobcioimis.pl​. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 

7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od  umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o  prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż  najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z  30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. 

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające  poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w  tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.  Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

 

 • 8 Reklamacje

 

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może: 

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22​1 ​§ 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady, 

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady. 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Firma Handlowa Rafał Adamczyk, ul Trakt Napoleoński 122, 62-090 Krzyszkowo​ lub poprzez e-mail na adres sklep@bobcioimis.pl​. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada,  oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.  Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

8.4. Sprzedawca nie zgadza się na pozasądowe rozpatrywanie sporów.

 

 • 9 Zasady publikowania opinii

 

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny. 

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za ich treść. 

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym ​ Bobcio i Miś​. 

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd. 

 

 • 10 Dane osobowe


10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego ​Bobcio i Miś, dostępnego na stronie ​www.bobcioimis.pl

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania  określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze  bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).  

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym ​​www.bobcioimis.pl ​. 

11.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2020